واحدهای بانک

سمتنام و نام خانوادگیشماره تماسنمابرپست الکترونیکنشانی
مدیرعاملدکتر جلال رسول اف021-85932211021-88712924J.Rasoulof@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
معاونت اجرایی و نظارتعلی اکبر اصغری021-85932237021-85932150A.Asghari@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
مدیریت امور بین المللناصر مهین جعفرآبادی021-85509377021-85509160N.Jafarabadi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره عملیات ارزیمعصومه زینتی021-85509377021-85509160M.Zinati@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره بین المللناصر مهین جعفرآبادی021-85509377021-85509160N.Jafarabadi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره حسابداری ارزیغلامرضا پور صفائی021-85509377021-85509160---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره نظارت بر فرایند‌ها و عملیات اعتباریمسعود فرقانی021-85509445021-85509158---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
گروه حسابرسی داخلی---021-85932366------تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
معاونت پشتیبانیمحمد علی بهزادان021-88871612021-88665681M.Behzadan@ba24.irتهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 3
مدیریت امور ساختمانمحمد باقر مرادی021-47121003---M.Moradi@ba24.irتهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 3
اداره ساختمان و معماری شعبمحمودیان021-47121093------تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 4
اداره مهندسی فروش املاکآقا علی خانی021-47121026------تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 5
مدیریت امور پشتیبانیعباس نظری021-47121016021-47121229---تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 3
اداره خدمات اجرایی و مدیریت علی کشاورز021-85932251021-85932131A.Keshavarz@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره تدارکاتحمید احسانی021-47121020021-47121244---تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 3
معاونت امور اعتباریناصر کریمی021-85932227021-85932189N.Karimi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
مدیریت امور اعتباراتحسین حاجی اوقلی021-85932589021-85932030H.Hajioghli@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره اعتبارتسید ابوالفضل حسینی021-85932589021-85932030A.Hoseini@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره پیگیری و وصول مطالباتراحله عظامی021-85932257021-85932138---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره اعتبارات خردکیوان علی نژاد021-85509247021-85509114---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
معاونت مالی افشین تیرداد021-85932221021-88729317---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره حسابداری مدیریت و بودجهرضا فتح پور کاشانی021-85932303021-85932193R.Kashani@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره خزانه و مبادلاتمیرصابر کاظمی021-85932273021-88701097M.Kazemi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره حسابداری کلمعصومه یوسفی 021-85932221021-85932171M.Yoysefi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
معاونت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌هااسماعیل جاهدی021-85509201021-85509115E.Jahedi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره توسعه ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری---021-85509206021-85509115---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره امور مجامع و سهام‌دارانمحمد عبد زاده کنفی021-85509253021-85509115S.Beik@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره هدایت سرمایه گذاریسید مجتبی شفیع پور021-85509205021-85509115M.Shafipoor@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
معاونت بانکداری سرمایه‌گذاریسولماز وزیرزاده021-89313219021-89313220------
مدیریت امور مدیریت ثروت---021-89313225021-89313220------
اداره بانکداری اختصاصیپریسا سپهری021-89313225021-89313220---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره طراحی، تاسیس و مدیریت صندوق‌ها---021-89313224021-89313220------
گروه مشاوره سرمایه‌گذاری------021-89313220------
اداره تامین مالی---021-89313216021-89313220------
گروه ارزش‌گذاری اوراق بهادار------021-89313220------
معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریتمرتضی شاکری021-85932244021-85932196M.shakeri@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
مدیریت امور کارکنان و توسعه مدیریتشادی سلامت021-85932249021-85932136Sh.Salamat@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره آموزشعلیرضا سالک مقدم021-88559068021-88871391A.Salek.Moghadam@ba24.irتهران - خیابان مطهری - مقابل خیابان لارستان - پلاک 327-طبقه 7
اداره امور کارکنانمحمد ابراهیم سمیر021-85932244021-85932196---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره رفاه کارکنانزعفر یاحقی021-85932421021-85932196---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره ارزشیابی کارکنانشادی سلامت021-85932249021-85932136Sh.Salamat@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
معاونت بازاریابی و امور شعبداریوش رشیدی021-85509209021-85509120D.Rashidi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره شعب منطقه غرب تهران بزرگمینا مکرمی021-47121600021-47121540MinaMokarami@yahoo.comتهران، میدان پونک، خیابان اشرفی اصفهانی، نبش گلزار یکم، پلاک 198
اداره شعب منطقه شرق تهران بزرگجواد نورائیان021-88192985021-88196331J.Noraivan@ba24.irتهران، میدان ونک، ابتدای حقانی، پلاک74
اداره امور شعب استان هاغلامرضا خلیلی021-47121526021-47121533Gh.Khalili@ba24.irتهران، میدان پونک، خیابان اشرفی اصفهانی، نبش گلزار یکم، پلاک 198
اداره بانکداری خردمحسن زارعی 021-85509272021-85509170M.Zarei@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره بانکداری شرکتی---021-85509381021-85509176---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
اداره خدمات قرض الحسنهمحمد برزنده021-85509273021-85509176---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2
معاونت بانکداری الکترونیکیعبدالرضا شریفی حسینی021-89313500021-89313050A.Sharifi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک ۱۵ - ساختمان شماره 3
مدیریت امور نرم افزارمهدی ملکی021-89313508021-89313050M.Maleki@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک ۱۵ - ساختمان شماره 3
دفتر مدیریت پروژهآقای ایزدپناه021-89313334021-89313050---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 16
مدیریت امور زیرساخت و امنیت---021-89313300021-89313036---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک ۱۵ - ساختمان شماره 3
اداره عملیات بانکداری الکترونیکیمحمود مقیمی021-89313429021-89313050---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک ۱۵ - ساختمان شماره 3
مرکز تحقیقات و مطالعات بازارعلی ریحانی021-89347200021-89347100A.Reihani@ba24.irتهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پلاک 70
اداره بهسازی سازمان و فرآیندهای تجاریسارا فخریان021-89347212021-89347104S.Fakhrian@ba24.irتهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پلاک 70
اداره تحقیقات بازاریابیعلی عسگری021-89347240021-89347103M.Borbor@ba24.irتهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پلاک 70
اداره طراحی خدمات و محصولات---021-89347233------تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پلاک 70
دفتر مطالعات تطبیقی---------------
مدیریت امور حقوقیمحمد علی اخوتی021-47121073021-88665695---تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 3
اداره دعاویماندانا دانشور021-47121073021-88665695---تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 3
اداره ثبتی و اجرامحمد منصوریان021-47121189021-88665695---تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 3
اداره خدمات حقوقیمحمد مرادیان021-47121065021-88665695---تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دامن افشار، شماره 3
مدیریت امور تطبیقعباس نویدی021-85932385021-85932142H.Yusefi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره بازار افزاییسام فرخی021-89313440021-89313017s.farokhi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک ۱۵ - ساختمان شماره 3
مدیریت امور روابط عمومی و اطلاع رسانیمحمود ترابیان021-85932330021-85932161M.Torabian@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
گروه مدیریت شکایات و تقاضاهاصدیقه سادات نقیبی021-85509330021-85932162s.naghibi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 6 - طبقه دوم
اداره مدیریت ریسک و مبارزه با پولشوییهیدی یوسفی021-85932385021-85932142H.Yusefi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره حوزه هیات مدیرهخسرو پناهی021-85932299------تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
دفتر مدیریت استراتژیعلی ریحانی021-89347000---A.Reihani@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره حوزه مدیرعاملحسین کشاورز021-85932211021-88712924---تهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - شماره 1 - ساختمان مرکزی
اداره کنترل داخلی و بازرسیعباس ابراهیم یزدی021-85509678021-85509130A.Ebrahim Yazdi@ba24.irتهران - خیابان بخارست - خیابان پانزدهم - پلاک 4 - ساختمان شماره 2