ساعت کاری شعب

 
محل شعبه شنبه تا چهارشنبه پنج شنبه
حضور کارکنان ارائه خدمات حضور کارکنان ارائه خدمات
             تهران - کرج - اصفهان - شيراز - مشهد - تبريز- ارومیه - کاشان- بويين زهرا
 14:30  –    07:00

باجه عصر:
  17:00  –    14:30
 16:30  –    07:30  13:30  –    07:00
 13:15  –    07:15
سایر شهرستان‌ها  14:30  –    07:00

باجه عصر:
 18:00  –    16:00
 14:00  –    07:30

باجه عصر:
 17:45  –    16:15
کیش  14:30  –    07:00

باجه عصر:
 16:00 –    14:30
  15:30 –    07:30
 13:30 –    07:00
 12:30  –    07:15