ساعت کاری شعب

 
محل شعبه شنبه تا چهارشنبه پنج شنبه
حضور کارکنان ارائه خدمات حضور کارکنان ارائه خدمات
             تهران- کرج- اصفهان -شيراز- تبريز- کاشان- بويين زهرا
 14:30  –    07:00

باجه عصر:
  17:00  –    14:30
 16:30  –    07:30  13:30  –    07:00
 13:15  –    07:15
سایر شهرستان‌ها  14:30  –    07:00

باجه عصر:
 19:00  –    17:00
 14:00  –    07:30

باجه عصر:
 18:45  –    17:15
مشهد  14:30  –    07:00

باجه عصر:
  18:00  –    16:00
 14:00  –    07:30

باجه عصر:
 17:45  –    16:15
 13:30  –    07:00
 13:15  –    07:15
کیش  14:30  –    07:00

باجه عصر:
 16:00 –    14:30
  15:30 –    07:30
 13:30 –    07:00
 12:30  –    07:15