اعضای هیئت مدیره

  • دکتر قاسم بختیاری فر، رییس هیئت مدیره
  • دکتر جلال رسول اف، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
  • محمد علی بهزادان، نایب رییس هیئت مدیره
  • ناصر کریمی، عضو هیئت مدیره
  • دکتر مرتضی شاکری، عضو هیئت مدیره