اعضای هیئت مدیره

  • دکتر قاسم بختیاری فر، رییس هیئت مدیره
  • دکتر جلال رسول اف، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
  • دکتر مرتضی شاکری، نایب رییس هیئت مدیره
  • ناصر کریمی، عضو هیئت مدیره
  • افشین تیرداد، عضو هیئت مدیره